Družstvo a družstevníctvo právna forma podnikania
Forma podnikania družstvo

Družstvo a družstevníctvo právna forma podnikania

Družstvo zamerané na úspech

Družstevníctvo a družstvo: Spoločné Podnikanie pre Vzájomný Prospech

Družstevníctvo a družstvo predstavujú jedinečnú formu spoločného podnikania. Podnikateľský model, ktorý zdôrazňuje vzájomný prospech, spoluprácu a pomoc. V tomto modeli podnikania sa jednotlivci spoja s cieľom dosiahnuť spoločné záujmy. Spoja sa s cieľom dosiahnuť spoločné záujmy a podporovať sa navzájom. Družstvo ako právna forma, umožňuje členom mať podiel na vlastníctve družstva na Slovensku. Táto právna forma podnikania umožňuje zároveň spolurozhodovať o fungovaní podniku členom.
 
Výhody družstva v tomto kolektívnom prístupe k podnikaniu sa dôraz kladie na spoločné hodnoty. Dôraz na hodnoty vzájomnú pomoc férové zdieľanie výhod družstva a prospech to sú výhody družstva. Členovia družstva nie sú len zamestnancami či zákazníkmi sú majitelia. Členovia družstva sú skutočnými spolumajiteľmi s rovnakými právami a povinnosťami.
 
Družstevníctvo predstavuje unikátnu formu podnikania, kde sa kombinujú podnikateľské zámery, finančné zdroje a schopnosti jednotlivých družstevníkov. Družstvo a družstevníctvo ponúkajú ideálnu príležitosť podnikania. Príležitosť pre tých, ktorí hľadajú podnikateľský model založený na spolupráci a férovosti v družstve.

Typy družstiev

Typy družstiev a družstvá na Slovensku.

Typy družstiev v súčasnej dobe existuje viacero typov družstiev. Typy alebo družstvá na Slovensku, z ktorých si môžete vybrať podľa vašich potrieb a cieľov. Sú rôzne druhy družstiev a všetky typy družstiev prevádzkujú podnikateľskú činnosť. Snažia sa tak získať prostriedky pre svoj rozvoj alebo aj pre ďalšie činnosti. Všetky druhy družstiev môžu podnikať a tým získavať zdroje na svoje fungovanie. Typy rôznych družstiev a ich stručná charakteristika jedná sa o podnikanie. Konvenčné družstvá sú založené na spoločnej vlastníckej štruktúre a rovnakom ekonomickom záujme členov. Spotrebiteľské družstvá sa zameriavajú na spokojnosť členov. Medzi druhy družstiev patrí družstvo bytové, poľnohospodárske, spotrebné, výrobné, remeselné. Podstatné, ale je, čo je ich hlavnou náplňou. Vyberte si ten typ, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám a ambíciám. Produkčné družstvá združujú členov s cieľom vyvíjať spoločné podnikateľské aktivity. Rôzne typy družstiev ponúkajú flexibilitu a prispôsobenie sa rôznym oblastiam hospodárskeho života. Ako funguje družstvo? Družstvo je jedna z právnych foriem podnikania.

Tradičné družstvo

Tradičné družstvo podnikanie model podnikania.

Tradičné družstvo predstavuje inovatívny prístup k podnikaniu. Podnikaniu a zabezpečeniu pasívnych príjmov a ďalších výhod pre členov družstva. Základným princípom družstva je vzájomná spolupráca a prospech členov družstva. Spolupráca s cieľom dosiahnuť spoločné hospodárske a finančné úspechy spoločný prospech. V rámci Tradičného družstva členovia participujú na ziskoch a vzájomnej pomoci. Členovia družstva majú prístup k rôznym projektom a výhodám pre členov. Vrátane dovolenkového programu a získavania pasívnych príjmov. Toto inovatívne podnikateľské prostredie ponúka široké možnosti. Možnosti pre finančný rast a individuálny rozvoj členov. Ak hľadáte spôsob, ako si vybudovať stabilné pasívne príjmy. Tradičné družstvo môže byť skvelá voľba na podnikanie. Družstvo je skvelou voľbou pre moderného investora skvelá voľba na aktívne investovanie.

Definícia Družstva

Charakteristiky družstva a definícia družstva, je to spoločenstvo osôb založené za účelom podnikania. Družstvo je dobrovoľné združenie osôb, ktoré sa spojilo na zabezpečenie a realizáciu určitých potrieb. Definícia družstva, toto spojenie ľudí umožňuje vzájomnú spoluprácu a synergický efekt. Charakteristiky družstva družstvo je združenie osôb, kde výsledky sú väčšie než súčet individuálnych príspevkov.

Kľúčové Charakteristiky Družstva:

Charakteristika družstva Charakteristika družstva Tradičné princípy družstva, ktoré robia družstvo silným

 • 1. Dobrovoľné združenie:
  • Ľudia sa do družstva dobrovoľne zapájajú na základe svojich potrieb a cieľov.
 • 2. Zabezpečenie potrieb:
  • Cieľom družstva je zabezpečiť a uspokojiť potreby svojich členov.
 • 3. Spoločná činnosť:
  • Členovia aktívne prispievajú k činnosti družstva. Čím vytvárajú spoločné prostredie pre dosiahnutie cieľov.
 • 4. Zisk nie je primárnym cieľom:
  • Hlavným zámerom družstva nie je maximalizovať zisk, ale poskytovať prospech svojim členom.
 • 5. Demokratické riadenie:
  • Družstvo funguje na princípe demokracie. Kde členovia majú právo a možnosť vyjadriť svoj názor a podieľať sa na rozhodovacích procesoch.
 • 6. Spoločné vlastníctvo:
  • Majetok a aktíva družstva patria jeho členom. Členom, ktorí majú rovnaký vplyv na riadenie a rozhodovanie.

Charakteristika družstva:

Charakteristika družstva družstvo je právna forma podnikania. Forma podnikania, ktorá sa zakladá na spolupráci a vzájomnej pomoci. Charakterizuje sa tým, že jeho členovia, nazývaní družstevníci. Spoločne vlastnia a riadia podnik riadia družstvo. Charakteristika družstva každý člen má rovnaké práva a povinnosti, bez ohľadu na vložený kapitál. Charakteristickými črtami družstva sú:

 1. Dobrovoľnosť: Členstvo v družstve je dobrovoľné a každý člen vstupuje do družstva z vlastného rozhodnutia.

 2. Demokratické riadenie: Každý člen má právo hlasovať a podieľať sa na rozhodovacom procese. Demokratickým spôsobom sa určuje vedenie a riadenie družstva.

 3. Zodpovednosť a spolupráca: Členovia družstva majú spoločnú zodpovednosť za jeho fungovanie. Spolupracujú na dosiahnutí spoločných cieľov.

 4. Obmedzený zisk: Zisky družstva nie sú rozdeľované podľa výšky vloženého kapitálu. Ale podľa aktívnej účasti v podnikateľskej činnosti družstva.

 5. Obmedzenie členstva: Družstvo môže obmedziť počet svojich členov. Aby sa zachovala osobná angažovanosť a efektívnosť spolupráce.

 6. Poslania a hodnoty: Družstvo často sleduje nielen hospodárske ciele. Ale aj sociálne, etické a environmentálne hodnoty.

 7. Vzdelávanie a informovanie: Družstvo podporuje vzdelávanie svojich členov. A informuje ich o dianí vo svojom družstve.

 8. Rovné práva a povinnosti: Každý člen má rovnaké práva a povinnosti. V súvislosti s riadením a vlastníctvom družstva.

Takáto charakteristika družstva zabezpečuje rovnováhu medzi ekonomickým prospechom a sociálnymi aspektmi podnikania.

Družstvo právna forma podnikania

Družstvo právna forma podnikania.

Družstvo je právna forma podnikania, ktorá v sebe nesie zásady vzájomnej spolupráce. Právna forma družstvo nesie v sebe zásady demokratického riadenia. Vytvára platformu, kde jednotlivci s rovnakými záujmami a cieľmi môžu spojiť svoje sily. Táto forma organizácie je charakterizovaná tým, že členovia majú rovnaký hlas pri rozhodovaní. Členovia sa podieľajú na ziskoch a stratách podniku. Družstvo poskytuje svojim členom aj právo na účasť na riadení a ovplyvňovanie jeho chodu. Model, ktorý zdôrazňuje spoluprácu a zdieľanie prospechu medzi jeho členmi. Právna forma družstvo ide o udržateľný a inkluzívny model.

Činnosť Družstva

Činnosť družstva spočíva v aktívnom zapojení jeho členov. Členov, ktorí sa zameriavajú na majetkovú, kultúrnu a sociálnu stránku. Táto aktívna účasť vytvára dynamické prostredie, kde členovia spoločne prispievajú k úspechu družstva. Činnosť družstva a družstevníctvo predstavuje efektívny model podnikania. Model, kde spolupráca a solidarita vedú k dosiahnutiu spoločných cieľov. Družstvo a jeho činnosť na dosahovanie cieľov a prospechu pre každého člena.
Zaujíma vás družstvo, ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte sa opýtať.

Družstvá na Slovensku

Družstvá na Slovensku

Na Slovensku existuje množstvo družstiev, ktoré pôsobia v rôznych odvetviach. Tieto organizácie majú často bohatú históriu a zohľadňujú potreby svojich členov. Družstvá na Slovensku môžu zahŕňať rôzne odvetvia podnikania. Odvetvia, ako sú poľnohospodárstvo, spotrebné družstvá, energetika či sociálne a kultúrne družstvá. Ich účelom je často podporovať ekonomickú spoluprácu, solidaritu a participáciu členov. Družstvá na Slovensku vytvárajú prostredie, kde sa jednotlivci môžu zapojiť do rozhodovacieho procesu. Členovia družstiev môžu zdieľať výhody spoločného podnikania jedná sa o právne formy podnikania.

Družstevníctvo a družstvá ako právne formy podnikania, v ktorom členovia vytvárajú hodnoty. Právne formy podnikania, kde vzájomnou spoluprácou spojením podnikateľských zámerov, finančných zdrojov. Samozrejme aj spojením schopností družstevníkov vznikajú určité výhody pre členov družstva. Družstvo ako dobrovoľné združenie osôb na zabezpečenie a realizovanie určitých potrieb. Družstvo, v ktorom vzájomnou spoluprácou znásobujeme a spoločne vytvárame hodnoty. Činnosť družstva spočíva v aktivite vlastných členov, zameranej na majetkovú, kultúrnu a sociálnu stránku.

Družstvo

Družstvo
Družstvo ako právna forma podnikania. Družstvo sa vyznačuje sa spoločenským vlastníctvom a riadením podniku. Jeho členovia sú zároveň jeho spolumajiteľmi. Členovia družstva majú právo sa podieľať na rozhodovaní o fungovaní družstva. Cieľom družstva nie je len zisk, ale aj spokojnosť a prospech jeho členov.Existuje niekoľko typov družstiev. Vrátane spotrebných družstiev, poľnohospodárskych družstiev, výrobných družstiev a iných, ktoré sa špecializujú na rôzne odvetvia. Každý typ družstva môže mať svoje vlastné špecifiká a pravidlá, ktoré riadia jeho činnosť.Družstvo môže byť skvelou voľbou pre tých, ktorí chcú podnikať. Podnikať v spoločenstve, s dôrazom na spoluprácu a vzájomnú podporu. Družstvo je skvelou voľbou družstvo ako právna forma podnikania. 
 

zisk

Družstvo a družstevníctvo predstavujú právnu formu podnikania. S výrazným dôrazom na kolektívnu spoluprácu a zdieľanie vlastníctva. V tomto modeli podnikania jednotlivci, známi ako členovia družstva. Vytvárajú spoločné združenie s cieľom dosahovať spoločné záujmy a zisk.Družstvo ako právna entita, umožňuje členom mať podiel na vlastníctve. Hlasovať pri rozhodovacích procesoch a zdieľať zisky či straty. Združujú sa nielen za účelom ekonomickej výhodnosti. Ale aj pre dosiahnutie sociálnych a etických cieľov. Dôležitým prvkom je rovnostársky prístup, kde každý člen má rovnaký vplyv na fungovanie družstva.Týmto spôsobom družstvo a družstevníctvo vytvárajú prostredie podnikania. Kde je dôležitá spolupráca, solidarita a kolektívne dosahovanie cieľov.

Družstvo zamerané na úspech

Družstvo zamerané na úspech a spoluprácu.

Družstvo zamerané na úspech a spoluprácu. Družstvo a družstevníctvo predstavujú právnu formu podnikania. Družstvo s výrazným dôrazom na kolektívnu spoluprácu a zdieľanie vlastníctva. V tomto modeli podnikania jednotlivci, známi ako členovia družstva. Vytvárajú spoločné združenie s cieľom dosahovať spoločné záujmy a zisk družstva. Družstvo ako právna entita, umožňuje členom mať podiel na vlastníctve a prospech pre členov. Hlasovať pri rozhodovacích procesoch a zdieľať zisky či straty. Združujú sa nielen za účelom ekonomickej výhodnosti, ale aj spolupráce a zisku. Ale aj pre dosiahnutie sociálnych a etických cieľov a samotné ciele s akčnými plánmi. Dôležitým prvkom je rovnostársky prístup, kde každý člen má rovnaký vplyv na fungovanie družstva. Týmto spôsobom družstvo a družstevníctvo vytvárajú prostredie podnikania zamerané na úspech. Kde je dôležitá spolupráca, solidarita a kolektívne dosahovanie cieľov družstva.

Ako funguje družstvo

Ako funguje družstvo? Družstvo je forma podnikania, kde skupina jednotlivcov alebo organizácií spolupracuje. Družstvo spolupracuje na dosiahnutí spoločného cieľa. Jeho fungovanie spočíva v tom, že členovia vytvárajú združenie. Združenie s cieľom zabezpečiť a realizovať určité potreby. Družstvo poskytuje členom príležitosť spolupracovať, zdieľať zodpovednosť a získavať vzájomné výhody. Rozhodovanie a riadenie sú demokratické. Každý člen družstva obvykle má jedno hlasovacie právo. Členovia družstva majú rovnaký počet hlasov a majú právo hlasovať. Hlasovať a rozhodovať o dôležitých otázkach a rozhodnutiach týkajúcich sa družstva. Toto zabezpečuje rovnosť medzi členmi a demokratický spôsob riadenia družstva. Ako funguje družstvo je právnickou osobou a zapisuje sa do obchodného registra. Za svoje záväzky družstvo zodpovedá celým svojím majetkom. Družstvo forma podnikania zdôrazňuje spoluprácu a solidaritu medzi členmi. Čo prispieva k udržateľnému a efektívnemu podnikaniu.


Pohľad družstevníka na tradičné družstevníctvo

Zuzana Lukáčová

Družstevníctvo existovalo a existuje všade okolo nás, ale väčšina ľudí o tom nevie. V mnohých krajinách sveta je nosným modelom fungovania ekonomiky a v niektorých je považované za jej novú alternatívu fungovania. Európska únia pokladá družstevníctvo za významnú a perspektívnu formu podnikania a chápe ho ako rovnocenné s ostatnými formami. Ako je to vlastne u nás?

TRADIČNÉ DRUŽSTEVNÍCTVO

Mám pocit, že na Slovensku žijeme v informačnom vákuu, čo sa týka témy tradičného družstevníctva. Nemôžeme sa preto čudovať, že o tom ľudia nič nevedia. Keď pri bežnej debate spomeniete družstevníctvo, tak väčšine ľudí prebehne hlavou model socialistického družstva. Klasické jednotné roľnícke družstvo, ktoré fungovalo takmer v každej dedine a meste. Niekoho napríklad pri slove družstvo napadne skvelý film Vesničko má středisková. Niekto si zase predstaví futbalové, či bytové družstvo. Všetky tieto družstvá však s klasickým modelom Družstevníctva, ako ho chcem predstaviť v tomto článku, majú už veľmi málo spoločné.
 
Slovo DRUŽSTVO sa aj vinou kolektivizácie v časoch socializmu veľmi sprofanovalo. Tí skôr narodení si ešte pamätajú, že sa vtedy združovalo všetko, niekedy aj pod hrozbou trestu. Vtedajší režim to obhajoval tým, že "v jednote je sila", čo je síce pravda, ale sami dobre viete, že ak máte dávať alebo robiť niečo pod tlakom a hrozbou, tak sa Vám to sprotiví.
 
Pravda je však aj to, že jednotlivec nikdy nedosiahne sám toho, čo by mohol dosiahnuť v spolupráci s ďalšími. Ak sú však tieto princípy prekrútené a zabudne sa na najzákladnejší zmysel a hodnotu, pre ktorú sa ľudia dali dokopy, výsledok môže byť rôzny.
 
Potešujúci pre mňa je fakt, že skutočné Družstevníctvo, ako budete mať možnosť čítať nižšie, má svoje základy práve na Slovensku, na čo môžeme byť právom hrdí. Slovensko patrí ku krajinám s najdlhšími družstevnými tradíciami.
 
Poďme sa pozrieť na minulosť Družstevníctva v jej skutočnej podstate. Pozrieme sa na to, čo bolo tým motívom, že sa individualizmus jednotlivca (v dnešnej dobe veľmi viditeľný), začal meniť na spoluprácu.
Vôbec prvá myšlienka na spoluprácu sa začala objavovať vo veľmi nepriaznivých časoch, keď sa zrušilo nevoľníctvo a remeselníci a poľnohospodári, ktorí dovtedy mali zabezpečený odbyt pre svojho pána, zrazu nevedeli kde majú svoje výrobky resp. úrodu predávať.
 
Nebol vybudovaný žiaden systém ani žiadna štruktúra na predaj. Bolo to hluché obdobie, kde sa niečo zrútilo, ale ešte nebolo postavené to nové. Vznikol priestor pre priekupníkov a úžerníkov. A tu niekde vznikla prvá myšlienka na spoluprácu, ktorá pomáhala roľníkom a remeselníkom prežiť.
 
Títo sa začali združovať do rôznych spolkov, kde si spolu nakupovali to čo potrebovali, vo veľkom a za lepšie ceny. Potom si to medzi sebou predávali za lacnejšie. A začali takto spolupracovať.

Historický kalendár družstevníctva uvádza, že prvé spotrebné družstvo na svete vzniklo v roku 1844 v anglickom meste Rochdale. Založili ho anglickí remeselníci. Družstvo bolo založené na dvoch základných princípoch, na princípe svojpomoci a vzájomnej spolupráce.
 
Nezávisle na ňom, niekoľko mesiacov neskôr v roku 1845 založil Slovák Samuel Jurkovič prvé úverové družstvo v Sobotišti. Nazval ho Gazdovský spolok. Jurkovič bol priekopníkom slovenského a európskeho družstevníctva. Je to skvelý pocit, že s myšlienkou vzájomnej pomoci prišiel náš rodák. Žeby sme to mali my Slováci v krvi?
Samuel Jurkovič okrem iného napísal: „Nepovstal náš spolok Gazdovský ani z hlbokého mudrovania ani dajakým umením, ale nie ani plodom sebectva, lež vyrástol zo samého Slovenského ľudu a národa, ako z lipového jadra."

V tom čase pociťovali roľníci a remeselníci nedostatok úverov. Cieľom Gazdovského spolku bolo sporenie a poskytovanie pôžičiek. Pre svojich členov obstarával lacný úver z prostriedkov, ktoré vznikali pravidelným sporením a vkladaním úspor do družstevnej pokladne. Peniaze vložené do Gazdovského spolku zostali vo vlastníctve členov, tí s nimi nemohli po dobu 6 rokov nakladať. Takto získané peniaze sa používali na poskytovanie pôžičiek za nízky 6%-ný úrok. Úroky úžerníkov sa pritom v tom čase pohybovali okolo 50%!
 
Spolok ochotne poskytoval pôžičky remeselníkom na rozšírenie dielne či zlepšenie výroby. Členovia spolku prijali záväzok, ktorý stanovoval podmienky, za ktorých mohol žiadateľ získať pôžičku (napríklad mravne a čestne žiť, vyvarovať sa opilectvu, nočnému túlaniu a hraniu v karty). Mravný život vyžadovali aj od svojich dlžníkov.
 
Pôžičku mohol dostať iba statočný, usilovný, pracovitý a šetrný človek. Lacnejší úver umožnil členom, aby zlepšili svoje sociálne podmienky a neboli závislí od početných úžerníkov. Jurkovič zahrnul do stanov aj úlohu, aby družstvo naučilo svojich členov hospodáriť, aby ovládli najzákladnejšie pravidlá racionálneho a úsporného hospodárenia so svojim majetkom a predovšetkým s úverom získaným od Spolku.
 
Stanovy Spolku vychádzali z niekoľkých zásad. Hlavnou z nich bola „všetci (členovia) sú za jedného, jeden je za všetkých.“ Členovia teda ručili za záväzky Spolku neobmedzene. Ďalšími zásadami boli: dobrovoľnosť vstupu, svojpomoc, vzájomnosť a samospráva.
Dodržiavanie stanov podliehalo kontrole a za ich opakované porušenie existovali sankcie. Najprísnejšou bolo vylúčenie člena bez vrátenia jeho dovtedajších vkladov.
Vznik Gazdovského spolku bol inšpiráciou a vzorom pre zakladanie ďalších úverových družstiev. Účelom úverových družstiev bolo zbierať drobné kapitály dedinských ľudí, podporovať sporivosť a zachraňovať pre zdravý hospodársky obeh aj groše, ktoré mali dedinčania poskrývané a mŕtvo ležiace, ktorých bolo na dedinách mnoho. To čo sa nerozpožičalo, slúžilo potom na financovanie ďalších potravných resp. spotrebných družstiev.
 
Základné princípy družstevníctva
 
Postupne sa formovali základné princípy družstevníctva ako sú dobrovoľnosť vstupu, vzájomnosť, rovnosť a svojpomoc, ktoré zostali v platnosti napriek meniacim sa podmienkam, charakteru i postupne vznikajúcej pestrej skladbe družstiev, ktoré plnili stále rozmanitejšie úlohy (spotrebné, potravinové, výrobné, mliekarenské, liehovarnícke a iné...).
 
Družstvá veľmi rýchlo potvrdili svoju životaschopnosť a zapustili hlboké korene nie len medzi Slovenským obyvateľstvom ale i medzi ďalšími národnosťami Uhorska.

Myšlienka družstevníctva bola od začiatku založená hlavne na tom, že všetci robia to, na čom sa dohodnú. Každý mal rovnaký počet hlasov, a aj keď bol niekto bohatý a dal do družstva väčšie množstvo peňazí, nemohlo sa stať, žeby iných prehlasoval.
 
Cieľom družstva bolo naplnenie potrieb jeho členov, naplnenie spolupráce, nie zisk. Táto sociálna ekonomika bola zaujímavá aj v tom, že viedla k zamestnanosti. Na tomto fungujúcom systéme sa ukázalo, ako dobre model funguje, ak ľudia majú vo svojich rukách rozhodovanie. Slobodne si volili svoje vedenie, sami si rozhodovali čo budú robiť. Nikto im nič zhora neprikazoval a ani im nič neplánoval.

Rozkvet družstevníctva bol nepopierateľný. Hlavne úverové družstvá zohrávali významnú úlohu. Výhodou bola ich organizácia, pretože boli decentralizované. Takto mohli lepšie reagovať na požiadavky svojich členov, regiónu a prispievať k jeho rozvoju. Dokázali vďaka svojim nízkym prevádzkovým nákladom poskytovať lacné úvery a zisk prerozdeľovali medzi členov. Svojpomocne – bez štátnej pomoci dokázali vyriešiť finančnú situáciu svojich členov alebo klientov.
Družstevná forma bola formou svojpomoci, tá však nebola zlučiteľná s ideami socializmu. Útlm prišiel v časoch, keď sa zmenil zákon a družstvám sa vzala možnosť samostatne sa rozhodovať, oklieštila sa samospráva družstiev a rozhodovanie sa dostalo do rúk politikov. Politici začali družstvám diktovať čo majú robiť. Presadzoval sa centralizovaný spôsob riadenia a ten už nerešpektoval základné družstevné princípy. Riadenie odspodu sa zmenilo na riadenie zhora. Zmenou režimu na kapitalistický sa niektoré družstvá nedokázali prispôsobiť, dostali sa do dlhov a preto väčšina z nich zanikla.
 
To však nemení nič na veci, že družstvá so svojou organizačnou štruktúrou a hlavne myšlienkou svojpomoci mali veľký význam pre svoj národ. Ich miesto sa radilo v mestách a na dedinách hneď za kostolom a školou.
 
Družstevníctvo ako také, vytvorilo mnohé kladné hodnoty, ktoré prispeli k tvoreniu a budovaniu lepšieho života. Družstvá patrili k najväčšej organizácii, v ktorej sa hlásali také hodnoty ako svornosť, dôvera, jednota a disciplína. Myšlienka vzájomnej pomoci bola pre mnohých družstevníkov samozrejmosťou.

V Hospodárskom kalendári pre roľníkov a družstevníkov z roku 1941 a tiež vo vtedajších novinách sa písalo:
Družstvo je tvojim najlepším priateľom, čaká vždy na teba, aby ti pomohlo v ťažkostiach.
Družstvo je a musí byť vzorom poctivej práce a lásky k blížnemu.
Rozumný človek nehľadá pomoc u cudzieho, ale vždy len vo svojom družstve, lebo vie, že družstvo mu pomôže dobre a nezištne.
Čo obetuješ pre družstvo, obetuješ pre seba a pre svojich potomkov.
Družstevné princípy si vyžadujú slobodu jednotlivca, a možnosť autonómneho jednania, sú založené na pochopení a nie na nenávisti, na tolerancii a nie na agresii, na vzájomnej pomoci nie na vnucovaní, cieľom je zlepšenie ekonomických a sociálnych podmienok života. Družstvo predstavuje základ ekonomickej demokracie.
 
Družstvo predstavuje základ ekonomickej demokracie
 
Ale aj takéto sa písalo v novinách:
 • Hlupáci a zlomyseľníci sú najväčšími škodcami družstevníctva.
 • Rozkvet i úpadok každého družstva je v rukách jeho členov.
 • Pamätajte že niet na svete zlého družstva, bohužiaľ je však ešte veľa zlých členov.
 • Nedôvera, závisť a nesvedomitosť, sú vždy príčinou úpadku Družstva.

Družstvá sa mohli rozvíjať iba vtedy ak mali dostatočný vkladový kapitál a veľa nových členov. Aj funkcionári v družstvách si uvedomovali, že potrebujú nájsť cestu, po ktorej budú do družstva prichádzať jednak noví členovia a jednak nové peniaze. A tou cestou bola dôvera. Áno, čítate správne. Toto čarovné slovo poznali aj minulosti a platí aj dnes. Keď občania dôverovali, keď verili, že ich vklad do družstva je dobre opatrený a zaistený, už bol družstevný boj vyhratý a úspech družstva zaistený.

 
Čím všetkým si získavali dôveru v minulosti?
 1. Vhodným výberom družstevných funkcionárov.
  Museli to byť ľudia statoční, pracovití, znášanliví, rozumní, majúci vplyv medzi ľuďmi, na verejnosti obľúbení. Dedinskí ľudia nenávideli funkcionárov sebeckých, neznášanlivých, mravne chybných, povýšených, ženúcich sa za mamonom. Družstvo v pravých rukách kvitlo a vzmáhalo sa, v rukách druhých upadalo, rozväzovalo sa ako pretrhnutý snop.
 2. Zachovaním úradného tajomstva.
 3. Slušným zaobchádzaním so stránkami.
 4. Poriadkom vo vedení, úradovaní.
 5. Pohotovosťou pri výplatách, čiže likviditou.
 6. Valnými zhromaždeniami.
 7. Družstevnou tlačou, výchovou.
 8. Vlastným družstevným domom.
 
Ak sa tieto faktory dodržiavali, bolo to na prospech družstevnej veci. Získanie dôvery od ľudí spôsobovalo, že pribúdali aj noví členovia, ktorí používali služby družstva. A tak sa aj zapojili do veľkej a stále sa vzmáhajúcej rodiny družstevnej. Kto sa už dal do služby družstevnej, musel v nej vydržať, nebáť sa začiatočných alebo prechodných neúspechov. Práca v prospech družstva bola práca veľkej ceny. Členstvom v družstve sa ľudia stávali členmi veľkej rodiny, kde všetci mali spoločný cieľ a spoločne si napĺňali svoje potreby.
Tak takéto boli družstvá v minulosti, ešte predtým, ako ich postihla centralizácia a socialistický spôsob riadenia. Zoberme si z minulosti to dobré, čo nám družstvo dáva a na to zlé sa pokúsme zabudnúť.
 
A aké sú družstvá, ktoré vznikajú v súčasnosti?
 
Družstvá v súčasnosti aj so svojimi orgánmi zabezpečujú demokratické riadenie a riadia sa princípmi družstevnej demokracie v zmysle stanov družstva. Umožňujú účasť členov družstva na jeho riadení a kontrole a súčasne presadzujú záujmy jeho členov. Družstvá sú opakom individuálneho podnikania.
 
Dôvera v ľudí tu zohráva veľmi veľkú úlohu. Tá dôvera, ktorá sa v dnešných časoch tak ťažko hľadá a ktorá bola príčinou hospodárskej krízy. V družstvách je však dôvera podporená aj demokratickým riadením a kontrolou, pretože najvyšším orgánom je Členská schôdza, ktorá je zložená z členov a tým je zabezpečený aj správny chod a fungovanie družstva.
Ak ste pripravení na zmenu a nechcete sa spoliehať iba na štát, začnite hľadať také modely fungovania, ktoré naplnila Vaše potreby.
 
A dobre fungujúce Družstvo, ktoré presadzuje záujmy jeho členov a má pre nich pripravenú kvalitnú víziu, môže byť skvelým začiatkom...
 
Článok je prevzatý z družstevného blogu.
 

Spolupráca v družstve

Spolupráca v družstve
Skutočná spolupráca v družstve znamená, že všetci členovia majú rovnaké práva. Majú hlas v rozhodovacích procesoch, čím sa zabezpečuje rovnosť a demokratické riadenie. Spolupráca je takýmto spôsobom hnacou silou, ktorá umožňuje družstvu dosiahnuť spoločný úspech a prosperitu. Členovia družstva prispievajú nielen svojimi financiami dielom na kapitál svojho družstva. Členovia prispievajú aj svojimi schopnosťami, skúsenosťami a energiou. Spolupráca v družstve predstavuje kľúčový prvok na ceste k úspechu jednu zo základných foriem úspechu. Prvok, ktorý umožňuje efektívne fungovanie tejto formy podnikania. Družstvo a členovia spolupracujú na dosahovaní spoločných cieľov. Spolupracujú na zdieľaní ziskov a zodpovedností jedná sa o podnikanie. Táto spolupráca posilňuje vzájomné väzby a vytvára silný základ pre úspešné podnikanie.

Moje aktivity v Tradičnom družstve

Moje aktivity v družstve
Moja aktivita a môj prínos družstvu sa rozširuje aj na rôzne projekty družstva. Projekty, ako napríklad: Zelené energie a elektromobility či projekt platobných služieb. S mojím aktívnym prístupom a angažovanosťou sa snažím prispieť k úspechu družstva. Aby som prispel k úspechu družstva a efektívnemu fungovaniu a činnosti. Ako konzultant družstva sa zameriavam predovšetkým na vzdelávanie členskej základne. Moja aktivita je, že prinášam nové nápady a stratégie snažím sa prispieť. Stratégie, ktoré posilňujú spoluprácu a synergické účinky v družstve, aby bolo družstvo úspešné. Svojou činnosťou v rámci družstva aktívne pôsobím v niekoľkých oblastiach aktívne a iniciatívne. Snažím sa prispieť k rozvoju a prosperite družstva vo viacerých oblastiach jeho činnosti. Mojím cieľom je, aby naše družstvo prosperovalo a bolo úspešné.
 

Pasívny príjem

Pasívny príjem predstavuPasívny príjem je fascinujúci koncept, ktorý môže zmeniť váš prístup k financiám a životu. Ide o príjem, ktorý prichádza aj vtedy, keď práve nepracujete, a nie je priamo závislý od odpracovaných hodín. Ak vás láka myšlienka zarábať peniaze aj v spánku, pasívny príjem môže byť tou správnou cestou.

Existuje niekoľko foriem pasívneho príjmu, vrátane investovania do nehnuteľností, akcií či podnikov, ktoré vyplácajú pravidelné dividendy. Ďalšou možnosťou je zapojiť sa do družstva, kde vytvárate a zdieľate príjmy so spoločenstvom ľudí s podobnými cieľmi.

Ak hľadáte spôsoby, ako si budovať stabilné a dlhodobé pasívne príjmy, náš program vám ponúka šancu dosiahnuť finančnú nezávislosť a užívať si plody svojich investícií. Nečakajte, začnite budovať svoj vlastný pasívny príjem ešte dnes!

Niečo o mne

Niečo o mne Vitajte na mojej stránke! Som Daniel Hruda, váš sprievodca svetom pasívnych príjmov. Mojím poslaním je pomáhať ľuďom dosiahnuť finančnú nezávislosť a budovať stabilné pasívne príjmy. Oslovila ma myšlienka pasívneho príjmu, a preto som sa aktívne venoval hľadaniu informácií a možností v tejto oblasti.

Verím v silu tímovej práce a spolupráce, preto sa venujem projektu Tradičné družstvo, kde pôsobím nielen ako konzultant, ale aj ako aktívny člen v kontrolnej komisii. Mojou vášňou je zlepšovanie kvality života prostredníctvom tvorby a zhodnocovania pasívnych príjmov.

Na mojom blogu sa môžete dočítať o rôznych témach, od budovania pasívnych príjmov cez družstevníctvo až po osobný rozvoj. Verím v kreativitu, inovácie a snažím sa inšpirovať ľudí, aby vyšli zo svojej komfortnej zóny a dosiahli svoje ciele.

Ak vás zaujal môj prístup a myšlienky, neváhajte ma kontaktovať. Som tu, aby som vám pomohol objaviť svet pasívnych príjmov a finančnej slobody. Ďakujem, že ste navštívili moju stránku, a teším sa na spoluprácu s vami na ceste k finančnej nezávislosti!

Kontaktujte ma

Kontaktujte ma Ak vás zaujala moja ponuka a máte záujem o viac informácií alebo by ste chceli začať budovať stabilné pasívne príjmy, neváhajte ma kontaktovať. Rád vám poskytnem ďalšie detaily a odpoviem na vaše otázky. Spoločne môžeme začať pracovať na dosiahnutí vášho cieľa finančnej nezávislosti a spokojného života.

Ďakujem za váš záujem a teším sa na našu spoluprácu!

Založenie družstva

Založenie družstva sa ukázalo byť skvelým rozhodnutím. Založenie družstva bolo skvelé rozhodnutie, ktoré nám dnes umožňuje využívať všetky výhody, ktoré družstvo ponúka. Každý družstevník je hrdý na to, čo sme spoločne dosiahli od založenia v našom družstve. V družstve sa tešíme, že môžeme zdieľať tieto výhody v družstve s našimi členmi. Ak aj vy máte záujem stať sa členom družstva a využívať výhody, ktoré družstvo ponúka. Stať sa členom družstva a začať využívať všetky benefity a výhody, ktoré má družstevník. Využívať benefity, ktoré družstvo ponúka, neváhajte nás kontaktovať. Sme tu, aby sme vám poskytli ďalšie informácie a usmerňovali vás pri vstúpení do nášho úspešného tímu. Spoločne môžeme dosahovať finančnú nezávislosť a budovať si stabilné pasívne príjmy.

Dovolenka - Dovolenkový Program Vacation

DOVOLENKOVÝ PROGRAM VACATION: ZÍSKAJTE LUXUSNÉ DOVOLENKY ZA SYMBOLICKÝ POPLATOK
 
Dovolenky last minute Vacation Lacné dovolenky Last minute dovolenka.

Táto výhoda je výnimočným benefitom, ktorý Tradičné družstvo poskytuje. S programom Vacation máte príležitosť vychutnať si dovolenky. Na rozmanitých destináciách bez nákladov na ubytovanie. Zakúpením Pasívneho Virtuálneho podielu získavate exkluzívne právo. Na týždenný pobyt v družstevných alebo dohodnutých destináciách po celom svete.

LACNÁ DOVOLENKA

Lacná dovolenka užívajte si luxusné pobyty v apartmánoch či hotelových izbách. S minimálnymi nákladmi vo výške iba 119 EUR za týždeň. To je skvelý spôsob, ako využiť svoj čas na dovolenke s minimálnymi finančnými nákladmi.

Lacná dovolenka - Dovolenkový Program Vacation ▼ Lacné dovolenky môžete si užívať lacnú dovolenku za najnižšiu cenu v destináciách na celom svete. Slováci radi dovolenkujú v slnečných a teplých destináciách.

LAST MINUTE DOVOLENKA

Ak vás náš dovolenkový program oslovil. A túžite zažiť luxusné pobyty za výhodné ceny, neváhajte ma kontaktovať. Rád vám poskytnem ďalšie podrobnosti o našom Dovolenkovom Programe Vacation. Zodpoviem všetky vaše otázky a pomôžem vám začať si užívať výhody našich dovoleniek. Vaše snové dovolenkové zážitky môžu byť iba krôčik od vás! Vyber si svoju dovolenku:

Lastminute4you | Vyber si svoju destináciu ▼ Lacné dovolenky Last minute dovolenka vyber si svoju dovolenku. Rezervuj si ešte dnes svoju dovolenku.

Webová stránka

Vitajte na stránke!


Vitajte na stránke moja osobná web stránka! 

Moja web stránka je miestom pre všetkých, ktorých zaujíma vytvorenie vlastného pasívneho príjmu. Všetkých, ktorých zaujíma efektívne riadenie finančnej budúcnosti a možnosti investovania. Oslovila ma myšlienka, že život môže byť plný finančného blahobytu. A myšlienka príjemného života, Vaše myšlienky ovládajú svet okolo vás. Pričom nemusíme obetovať väčšinu svojho času práci, ktorá nás nenapĺňa. Vlastná stránka moja web stránka vlastná webstránka je vynikajúci nástroj. Webová stránka, vďaka ktorej vám ponúkam možnosti, ktoré vás možno zaujmú.